Bid n Deal
18662 AUCTIONS | 66257 REGISTERED USERS | 577 USERS ONLINE | Mar 22, 2018 23:34:27

Item category: All > Books > Contemporary

Jak Strip and Wax a Vinyl Floor Auction ID: 473675

  This item has been viewed 5 times
Item description    
Auction type: Standard Auction
Seller location: Austria
Ends within: 8 days, 17 hours
(31 Mar, 2018 - 17:17)
# of bids: 0
Current Bid: 70.00 GBP
Shipping fee: 5.00 GBP
 
Meet the seller
  QGVWendy0066 (0)
 
 • Feedback times 0 times
 • Positive feedback: n/a
 • Member since 17/02/2018
 •   View active auctions


  Item description
  bia_e listwy mdfUsuwanie pod_óg to co_, na co nigdy nie czekamy. Jest to do__ _mudna i pracoch_onna praca, ale jest to co_, co po prostu trzeba zrobi_ co najmniej raz lub dwa razy w roku. Kiedy zaczynasz prac_ z usuwaniem pod_óg? Oto kilka kroków, które mog_ Ci pomóc przy projektowaniu pod_óg.

  1. Usu_ wszystkie zanieczyszczenia i kurz z pod_ogi winylowej. Pod_ogi winylowe wymagaj_ do czyszczenia tylko ciep_ej wody. Wi_kszo__ innych detergentów, zamiast sp_ukiwa_, pozostawi za sob_ lepk_ pozosta_o__. Ta pozosta_o__ staje si_ jak magnes, poniewa_ przyci_ga brud z dna butów. Do czyszczenia pod_óg najlepiej u_ywa_ myd_a do naczy_ Ivory Liquid. Nape_nij zlew mydlinami, mopem, a nast_pnie sp_ucz, a nast_pnie osusz czystym r_cznikiem. Inne detergenty mog_ by_ zbyt ostre na pod_ogach winylowych. If you cherished this posting and you would like to receive a lot more data pertaining to bia_e listwy do parkietów kindly stop by our own web site. Niektóre pod_ogi winylowe maj_ bardzo g__bokie rowki. Zdob_d_ szczotk_ z nylonu, zwykle szczoteczka do z_bów jest dobra; na_ó_ troch_ myd_a z ko_ci s_oniowej na p_dzel i zaro_la. Sp_ucz czystym r_cznikiem.

  2. Szczelinowym krokiem w zdejmowaniu pod_ogi z winylu jest na_o_enie striptizerki na co_, co mo_esz ju_ mie_ - mop do g_bek. Mo_esz kupi_ striptizerk_ z dowolnego sklepu z narz_dziami. Popro_ pracownika, aby pomóg_ ci wybra_ odpowiedni_ striptizerk_. Upewnij si_, _e zakupiono wystarczaj_c_ ilo__ miejsca, aby wyleczy_ ca__ pod_og_. Post_puj zgodnie ze wskazówkami na puszce striptizerki, gdy j_ nak_adasz. Pozostaw to ustawienie na 5-10 minut. Po umieszczeniu roztworu do usuwania pod_óg na pod_odze winylowej, u_yj szorowania pod_ogowego, aby wyszczotkowa_ go. Maszyna, która jest okr_g_a na dole i ma podk_adk_ i okr_g_y dysk, który si_ obraca, sprawi, _e czyszczenie pod_ogi b_dzie _atwe. Zwykle spychacze do pod_óg maj_ d_ugie uchwyty z wy__cznikiem i w__cznikiem. Po dok_adnym wyszorowaniu pod_ogi nadszed_ czas na kolejny krok.

  3. Usu_ ca__ wod_ zgromadzon_ na pod_odze po u_yciu maszyny do odp_dzania z u_yciem pró_ni wodnej lub mokrej i suchej pró_ni. Pami_taj, _e b_dziesz tak_e wysysa_ stary wosk, wi_c nie przejmuj si_ zbytnio, je_li us_yszysz ma_e kawa_ki poruszaj_ce si_ w w__u pró_ni.

  4. Upewnij si_, _e wszystkie plamy i _lady s_ ca_kowicie usuni_te jako jeden z twoich kroków w usuwaniu pod_óg. Je_li masz naprawd_ uparte _lady i plamy, które nie odpadn_, mo_esz spróbowa_ u_y_ mocniejszych rzeczy. Najlepiej jest przetestowa_ te metody na cz__ci pod_ogi winylowej, która jest niewidoczna. U_ywaj tylko bia_ych szmat.

  * Alkohol izopropylowy - nawet je_li jest to _rodek dezynfekuj_cy, jest równie_ _agodnym rozpuszczalnikiem. Najlepiej u_ywa_ go na upartych _liskich obcasach. Mo_esz równie_ u_y_ benzyny mineralnej lub p_ynu do zapalniczek. Pami_taj tylko, _e te rzeczy s_ _atwopalne.

  * Bleach - cz_sto usuwa plamy pozostawione przez p_yny, takie jak sos pomidorowy, soki owocowe i wino. Zmieszaj 1 cz___ wybielacza z 4 cz__ciami wody, namocz szmatk_ w mieszance i na_ó_ szmatk_ na plam_. By_ mo_e b_dziesz musia_ zostawi_ go tam na oko_o godzin_.

  * Kwas szczawiowy - stosuje si_ go na uporczywych plamach rdzy. By_ mo_e s_ysza_e_ o tym jako "wybielacz do drewna". Wiele sklepów ze sprz_tem i farbami zaczyna wytwarza_ kwas szczawiowy.

  5. Zastosuj wysokiej jako_ci wosk do pod_óg winylowych - Je_li naprawd_ chcesz zab_ysn__ swoj_ pod_og_ winylow_, wosk S.C. Johnson ma doskona_e produkty. Je_li oka_e si_, _e zwyk_e produkty, które dostaniesz w sklepie spo_ywczym, po prostu nie przycinaj_ musztardy, dobrym pomys_em by_oby nawi_zanie kontaktu z domem zaopatrzeniowym. Wiele z tych domów jest otwartych dla nieprofesjonalnych _rodków czyszcz_cych. Przed wizyt_ w sklepie, najpierw zadzwo_ do nich, aby powiedzie_ im, czego szukasz. Chcesz zastosowa_ co najmniej sze__ warstw wosku, aby zapewni_ trwa_e wyko_czenie.

  Additional Information
  Country: Austria (4131)
  Shipping conditions: Buyer pays shipping expenses, Will NOT ship internationally
  Shipping terms:  1

  Payment methods: PayPal
  Starting Bid: 70.00 GBP

  Auction started: 10 Mar, 2018 - 17:17
  Auction ends: 31 Mar, 2018 - 17:17
  Auction ID: 473675

  Item category: All > Books > Contemporary