Bid n Deal
14152 AUCTIONS | 65318 REGISTERED USERS | 353 USERS ONLINE | Mar 18, 2018 09:55:33

Item category: All > Other Goods & Services > Tickets & Events

Peki onu kim suçlayabilir? Bu gerçe_e ba_l_ olarak, kendilerini bulan Auction ID: 505433

  This item has been viewed 7 times
Item description    
Auction type: Standard Auction
Seller location: Belgium
Ends within: closed
# of bids: 0
Current Bid: 61.00 GBP
Shipping fee: 6.00 GBP
This auction is closed
 
Meet the seller
  ReggieEarley (0)
 
 • Feedback times 0 times
 • Positive feedback: n/a
 • Member since 06/03/2018
 •   View active auctions


  Item description
  samsung galaxy s9 k_l_flar_Üstün kaliteli _talyan deri malzemeden yap_lm__ bu muhafaza asistan_ ile birlikte gelir ve zarif bir deneme estetik cazibe merkezine sahiptir. _u anda, GeekBench'in S9 Plus Spesifikasyonlar_ndan birkaç_n_ görüntüleyen muazzam bir kaçak var. Samsung, Galaxy S8 ve S8 Plus'_n _irketin _imdiye kadar üretti_i tercih edilen tasar_mlardan birine sahip oldu_unu ve bu nedenle de bu 12 ayl_k dönemin tamam_ rafine edilmesi gerekti_ini söylüyor. _ubat ay_nda Cell Wold Congress'da yeni Samsung Galaxy X ak_ll_ telefonunu görece_imiz bir risk söz konusudur. Belirtildi_i gibi, Samsung Galaxy S9'un _ubat veya Mart ay_n_n 2018 y_l_n_n civar_nda ortaya ç_kmas_n_ bekliyoruz. Samsung olay_nda "Unpacked" in sergilenmesi neredeyse gerçekten çok lüks bir olay. Kesin bir Pinusnigra, Galaxy S9 Plus ile ilgili ön fikirlerini payla_t_. S9 Plus ve Observe 8'in tasar_mlar_ asl_nda oldukça farkl_d_r ve asla ölçümlerinden ötürü yoktur. Bu "PCB gibi PCB" (SLP) bilgi birikimi önceki uzmanl__a göre "daha ince ve daha dar" oldu_u ve sat__lar_n% 60'_n_ olu_turmas_ beklenen Exynos çipi ile modifiye edilebilece_i iddia edildi.

  </ iframe> </ div> Ak_ll_lar_n her biri, _irketin Hindistan'daki ve di_er baz_ bölgelerdeki Exynos 9810 SoC taraf_ndan güçlendirilecek ve ABD'deki Qualcomm Snapdragon 845 SoC. Ve _imdi, Samsung Exynos 9810 M S9 için s_zd_r_lm__ (CDMA yard_m_yla güzel). Samsung Galaxy S9 Hindistan'da piyasaya sürülecek. Galaxy S9 için Samsung'un Android 8.1 Oreo'yu kullanmaya ba_lamas_n_ istiyorum. Bir saniye, Samsung'un ödüle göz kulak oldu_u ortaya ç_kt_. Yani Samsung, Apple'_n öncülü_ünü burada takip etmek için alg_lama donan_m_yla daha fazlas_n_ yapmak için giri_imde bulunmak olas_ görünüyor. Gerçek _u ki, S9'un e_imli gösterim kenarlar_yla ekstra bir Samsung Galaxy benzeri görünüme sahip oldu_u öngörülüyordu, ancak bildirildi_ine göre Leagoo'nun bekledi_inden daha pahal_, bu nedenle _irket iPhone X'e bakmaya ba_lad_. Daha yüksek mikrofonlarla, yeni Bluetooth kulakl_klar daha iyi ve basit ileti_im yolunu açt_. Bunu do_rulayan Samsung'dan bir _ey duymad_k, ancak dikkat etmeniz gereken bir ba_ar_ olabilir.

  Cep telefonunun, e-ticaret web sitelerinin ve Samsung'un kendi resmi web sayfalar_n_n yan_ s_ra, samsung galaxy s9 fiyat ISamsung Galaxy S9 Kapak ma_azalar_ ve ilgili bayiler arac_l___yla çevrimd___ olarak çevrimiçi olarak sunulmas_ bekleniyor. Tüm bunlar_n alt_nda, Samsung'un bir sonraki amiral gemisinden en çok ihtiyaç duydu_umuz çe_itli _eyleri arzeden kontrol listemizi ke_fedeceksiniz. Bu y_la kadar Samsung, fiyatlamas_n_ her zaman sabit tutuyor ve di_er amiral gemisi telefon üreticilerine göre. Baz_ di_er söylentiler Samsung'un gelecekteki amiral gemisi ak_ll_ telefonlar_n_n ekran parmak izi okuyucular_na sahip olabilece_ini iddia ediyor. Parmak izi sensörü olmas_ gereken yerde. Bu, Samsung'un 2010'dan beri düzeltmeye çal__t___ bir _ey ama yine de ayn_ normal dezavantajla kar__ kar__yay_z. Genel görünüm ve his, çelikten cam_n __k bir kombinasyonuyla benzerdir. Galaxy S9'un söylentilerin ayr_nt_lar_yla samsung galaxy s9 k_l_f nas_l kar__la_t_r_ld___na bir daha ayr_nt_l_ bilgi edindik. Tabii, Galaxy S9 her ikisini de artt_rd_. Samsung'un Sistem LSI ve Dökümhane birimi büyümede bir dü_ü_e tan_k oldu ancak _irket, amiral gemisi üniteleri ve yard_mc_ i_lemciler için artan görüntü sensörü talebini takiben bir art__ bekliyor.

  Additional Information
  Country: Belgium (3700)
  Shipping conditions: Buyer pays shipping expenses, Will NOT ship internationally
  Shipping terms:  1

  Payment methods: PayPal
  Starting Bid: 61.00 GBP

  Auction started: 09 Mar, 2018 - 10:14
  Auction ends: 11 Mar, 2018 - 10:14
  Auction ID: 505433

  Item category: All > Other Goods & Services > Tickets & Events